سطح فعالیت در آزمون نئو به مقدار فعالیت فیزیکی اشاره می کند که افراد به دنبال آن هستند. برخی افراد مدام در حال جنب و جوش و تحرک هستند؛ در حالی که دیگران فعالیت هایی انتخاب می کنند که نیاز به آرامش فیزیکی بیشتری دارد. سطح فعالیت، یکی از خرده مقیاس های برونگرایی در آزمون شخصیت نئو است که ما در این یادداشت، قصد داریم آن را توضیح دهیم. مطالعات نشان داده که این خرده مقیاس نه تنها با برونگرایی بلکه با وظیفه شناسی نیز همبستگی مثبت دارد ( همبستگی مثبت به معنای علت و معلول بودن نیست بلکه به این معناست که با افزایش یکی از متغیرها، دیگری نیز افزایش و با کاهش آن، پارامتر مقابل نیز کاهش می یابد).

توصیف خرده مقیاس فعالیت در آزمون نئو

خلق و خو به ویژگی های شخصیتی هر فرد گفته می شود که چگونگی پاسخ فرد به دنیای بیرون را تعیین می کند. ویژگی های خلق و خوی هر فرد در بدو تولد در او وجود دارند. هر چند که بعدا در طی رشد؛ عوامل محیطی، فرهنگی و تجارب خانوادگی و شخصی روی آن اثر گذار خواهند بود. سطح فعالیت، یکی از ویژگی های اساسی خلق و خو است. این ویژگی به مقدار فعالیت فیزیکی گفته می شود که فرد برای ارضای نیازهای درونی خود، نیازمند است. در واقع مقدار انرژی، حرکت و بی قراری رفتاری است که فرد در فعالیتهای روزمره از خود نشان می دهد. این افراد از این که مدام در حال جنب و جوش باشند لذت برده و در تنهایی به سرعت خسته می شوند.

سطح بالای آن، مختص افرادی پر انرژی است که همیشه در جستجوی هیجان و تکاپوهستند. این افراد از فعالیت های اجتماعی شلوغ و پر هیاهو لذت می برند. زمانی که در حال جنب و جوش هستند هیجان زده می شوند و ورزش ها و سرگرمی های گروهی را ترجیح می دهند.

سطح فعالیت در آزمون نئو

رابطه میزان فعالیت و تیپ شخصیتی A

فعالیت فیزیکی یکی از فاکتورهای مهم در کاهش خطر بیماری هایی همچون حمله قلبی، دیابت نوع دو و برخی سرطان هاست. علاوه بر این باعث بهبود زمان و کیفیت خواب نیز می شود. با این حال، مطالعه ای نشان داد که سطح فعالیت با تیپ شخصیتی A (افرادی با ویژگی شخصیتی رقابت جو، متخاصم ،هیجان زده و عجول) همبستگی نسبتأ مثبتی دارد. حال ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا تیپ شخصیتی A که سطح فعالیت بالایی دارند نسبت به دیگران، بیشترمستعد حمله و بیماری های قلبی هستند؟ باید یادآور شد در صورت عدم کنترل سایر عوامل خطر ساز، مقدار فعالیت به تنهایی کارساز نخواهد بود. همچنین نتایج نشان داده که فعالیت فیزیکی بالا در بچه ها با کاهش علائم افسردگی، همبستگی مثبت دارد.

منبعی برای مطالعه بیشتر

activity and personality