همان طور که در مبحث وجدان گرایی بحث شد، نظم (order) دومین خرده مقیاس وجدان گرایی (C2) در آزمون شخصیت نئو می باشد. در این مبحث در مورد نظم در آزمون نئو ، بحث می شود.

توصیف ویژگی نظم

نظم به گرایش فرد به تمیز و منظم نگه داشتن محیط اطرافش اشاره دارد. به عبارتی، نظم حالتی است که در آن، فرد تمایل دارد که هرچیزی را در جای صحیح یا مناسب خودش نگه دارد. این مفهوم به خوبی از طریق چند پرسشنامه شخصیت شناخته شده است. مثلا منظم بودن یکی از مقیاس های پرسشنامه سبک بین فردی لور (Lorr, 1986) به نام ISI است که در دسته خودکنترلی قرار دارد. همچنین نظم به عنوان یکی از نیازهای مطرح شده توسط موری و یکی از طبقات نورمن نیز بوده است.

 اگرچه در جامعه امروزی، این ویژگی کمتر به عنوان یک فضیلت، مورد بحث قرار گرفته است اما در اصل، نظم عاملی برای افزایش احساس کارآمدی و در مرکز راهبردهای مدیریت زمان قرار دارد. به همین دلیل در سازمان ها به افزایش نظم و مدیریت در افراد برای پیشبرد اهداف سازمان، تاکید می شود. اما تاکید بیش از حد بر آن می تواند حالت افراطی پیدا کند و به شکل اختلال شخصیت وسواسی جبری، ظاهر شود.

نظریه فروید درمورد شکل گیری ویژگی نظم

به اعتقاد فروید، اگر در مرحله مقعدی رشد -که مطابق با سن ۱ تا ۳ سالگی است و مربوط به آموزش کنترل توالت رفتن در کودک است- والدین به صورت سخت گیرانه با کودک برخورد کنند، منجر به تمایل افراطی فرد به نظم و ترتیب و توجه به جزئیات می شود. در مقابل، اگر والدین در این مرحله به صورت سهل گیرانه با کودک، برخورد کنند، احتمال بی نظمی و شلختگی در کودک، بیشتر می شود. اما گذر موفق از این مرحله باعث افراط یا تفریط در چنین ویژگی هایی نمی شود.

مفهوم نمرات نظم در آزمون نئو

خرده مقیاس نظم نیز مانند سایر خرده مقیاس های آزمون نئو، سه محدوده نمرات بالا، پایین و طبیعی را به خود، اختصاص می دهد. از نظر دیگران، کسانی که نمرات بالایی در خرده مقیاس نظم در آزمون نئو دریافت می کنند افرادی دقیق، باریک بین، منظم و مرتب؛ در نظر گرفته می شوند. افرادی که نمرات پایینی در آزمون نئو دریافت می کنند به نظم وترتیب، اهمیت چندانی نمی دهند. به همین دلیل ممکن است از نظر سایر افراد، اهمال کار و بی توجه، به نظر برسند. اما لازم به ذکر است که بالاتر یا پایین تر بودن نمرات نظم نسبت به حد طبیعی، می تواند با ویژگی های مثبت و منفی در فرد همراه باشد که در گزارشی که در انتهای تست داده می شود، به وی ارائه می گردد.

منبعی برای مطالعه بیشتر

what is orderliness