مصاحبه stipo یک مصاحبه‌ی ساختار‌یافته است که به منظور سنجش ابعاد هویت، دفاع‌های اولیه و واقعیت‌آزمایی طراحی شده است. هویت، دفاع و واقعیت‌آزمایی سه بعدی است که در مدل شخصیت کرنبرگ مطرح است و به وسیله ی او بسط یافته است. مصاحبه stipo  یک راهنما به منظور ارزیابی سازمان شخصیت افراد براساس مفاهیم روانپویشی کرنبرگ می‌باشد. رویکرد روانپویشی کرنبرگ که از نظریه‌های روانپویشی روابط موضوعی نشأت گرفته است، بر ساختار‌های روان‌شناختی مهمی تاکید کرده است که تصور می‌رود زیربنای جلوه‌های شخصیت و آسیب شخصیت می‌باشند.

سازمان شخصیت کرنبرگ و کاربرد آن در مصاحبه stipo

کرنبرگ در نظریه سازمان شخصیت معتقد است که ساختار شخصیت یک ساختار نسبتاً پایدار از روابط موضوعی درونی شده است. کرنبرگ تصویری لایه بندی شده از سازمان شخصیت فراهم آورد که امکان درجه‌بندی حوزه‌های متعدد کارکرد شخصیت را فراهم می‌سازد. او سازمان شخصیت بهنجار، مرزی و نابهنجاررا در چارچوب یک پیوستار نشان می دهد. در این مدل، سازمان شخصیت در سه سطح نوروتیک، مرزی و سایکوتیک متمایز شده است که هر یک از سطوح، از لحاظ سه بعد واقعیت آزمایی، یکپارچگی هویت و مکانیزم‌های دفاعی متفاوت هستند؛ و بررسی ساختار‌های روانشناختی مهم، یعنی همین سه بعد از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این سه بعد از مطرح‌ترین ابعاد در مصاحبه stipo می‌باشد.

ساختار‌های روانشناختی مهم

ساختارهای روانشناختی مهم از نظر کرنبرگ، الگوهای بادوام و باثبات شخصیت‌اند که مکرراً در روابط بین فردی فعال شده و تجربه ی ذهنی، ادراکات و رفتار فرد را سازمان می‌دهند. در میان این ساختارهای شخصیت، هویت و واقعیت آزمایی دو ساختار روانشناختی بسیار مهم تلقی می‌شوند، که آسیب دیدگی آنها نشانه‌ی اختلالات عمیق شخصیت است.

واقعیت آزمایی که از ابعاد بررسی در مصاحبه stipo است، به ظرفیت فرد برای متمایز کردن خود از غیرخود (موضوع)، محرکهای بیرونی از درونی و برقراری انسجام بین ملاکهای اجتماعی واقعی اشاره دارد. در صورت شکست افراطی در آزمونگری واقعیت، سازمان شخصیت به سطح رفتار و افکار سایکوتیک حرکت می کند.

آسیب دیدگی هویت عمدتاً در بیماران با سازمان مرزی شخصیت مانند اختلالات شخصیت مرزی، خودشیفته و اسکیزوتایپال و غیره دیده می شود .همچنین کرنبرگ مطرح می کند که اختلالات شخصیت براساس افت و سقوط ثبات فرد در این سه حوزه است و فرد این افت را براساس میزان افت، به شکل سازمان روانی مرزی یا سازمان روانی نوروتیک نشان می‌دهد.

سوالات در stipo

مصاحبه stipo یک آزمون ۸۷ سوالی است که شش بعد را مورد بررسی قرار می‌دهد. ۲۹ سوال آن شاخص هویت، ۲۲ سوال آن روابط موضوعی، ۹ سوال مکانیزم های دفاعی، ۸ سوال کنار آمدن /خشکی شخصیت، ۶۶ سوال پرخاشگری و ۸ سوال اخلاقیات را می سنجد. نمره نهایی در هر مقیاس توسط طیف ۵ درجه‌ای لیکرت از نمره ۱ تا نمره ۵ سنجیده می‌شود، که توسط مصاحبه گر با توجه به پاسخ‌های داده شده مراجع به سوالات آن شاخص، داده می‌شود.

ابعاد شخصیت اندازه گیری شده در مصاحبه stipo

هویت (identity)

هویت، مسئول حس فرد از خود و دیگران مهمِ زندگی‌اش است. یک تجربه درونی باثبات و پایدار از خود و دیگران است که درون فرد را منسجم و یکپارچه نگه می دارد و این معنای ذهنی درونی و خود منسجم، سازگار با ساختار هویت است. این انسجام در شغل و زندگی صمیمانه و روابط فرد نیز تاثیر گذار است. بنابراین، افراد کیفیت “اشیا کامل” را دارند و پایدارند. به همین ترتیب ، یک هویت آشفته تجربه ناگسستنی و ناپایدار از خود و دیگران است. این آشفتگی، کار و روابط صمیمانه و عاطفی فرد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. هویت آشفته با رفتارهای آشفته ای که فرد از خود نشان می دهد، همبستگی دارد.  بنابراین، افراد کیفیت “اشیا نا کامل” را دارند و ناپایدارند.

هویت در مصاحبه stipo براساس ظرفیت فرد به منظور سرمایه گذاری در کار یا مطالعه، فعالیت در وقت آزاد، میزان ثبات نسبت به خود و میزان اعتماد به نفس است. هویت همچنین براساس حس ذهنی فرد نسبت به دیگران، ظرفیت ارزیابی عمیق دیگران، همچنین تجربه‌ی رفتارها و ادراک آنچه دیگران فکر و احساس می‌کنند، می‌باشد. وجود یکپارچگی ضعیف هویت، سازمان روانی شخصیت مرزی را از سازمان روانی نوروتیک متمایز می‌کند.

کیفیت روابط موضوعی ( Quality of object relations )

به کیفیت روابط بین فردی و ماهیت تجارب ذهنی درونی  فرد نسبت به خود و دیگران در تعاملات بر می‌گردد. در مصاحبه stipo کیفیت روابط موضوعی، براساس ماهیت و ثبات روابط صمیمانه‌ی بین فردی، تمایل به مشاهده‌ی روابط در سایه‌ی نیاز به کامل بودن، صمیمیت و ظرفیت نگه داشتن تعهد نسبت به یکدیگر در روابط بررسی می‌شود.

دفاع‌های نخستین ( Primitive Defenses) در مصاحبه stipo

بررسی دفاع‌ها مثل دوپاره‌سازی، ایده آل سازی/ کم ارزش کردن، انکار، همانند سازی فرافکنانه، جسمانی سازی و خیال‌پردازی از مشخصه های افراد با سازمان شخصیت مرزی است. مصاحبه stipo، این دفاع‌ها را براساس وارسی هوشیاری، عواطف ذهنی، شناختی و رفتاری مرتبط با کاربرد این دفاعها بررسی می‌کند.

کنار آمدن/ خشکی شخصیت (Coping and Rigidity)

دفاع‌ها واکنش‌های از روی عادت هستند که افراد برای جلوگیری از اضطراب از آن استفاده می‌کنند. مصاحبه stipo استفاده از دفاع‌های  پیشرفته و اولیه را در افراد بررسی می‌کند. دفاع‌های پیشرفته مثل سرکوب و پیش‌بینی، دفاع‌های نوروتیک مثل واکنش سازی، عقلانی سازی و جابه جایی دفاع‌هایی هستند که در افراد با طیف نرمال- نوروتیک استفاده می‌شوند. افراد نرمال عمدتا به دفاع‌های پیشرفته که هم انعطاف پذیر و هم انطباقی‌اند، متکی هستند. نوروتیک ها به دفاعهای نوروتیک، متکی هستند و اغلب باعث پریشانی روانشناختی می‌شوند؛ و کمتر از دفاع‌های پیشرفته، خاصیت انطباق با محیط را داشته و کمتر به فرد کمک می کنند تا با محیط خود سازگار و منطبق شوند.

کنار آمدن به ظرفیت فرد در انعطاف پذیری و پاسخهای انطباقی و سازگارانه در برابر موقعیت‌های بالقوه استرس‎آمیز، اشاره دارد. یک پاسخ انطباقی، کنار آمدن موفقیت‌آمیز با موقعیت تنش‌زا را در بر دارد که پریشانی روانشناختی را به حداقل می‌رساند؛ چون پاسخ متناسب و سازنده به رویداد‌های بیرونی می‌دهد. خشکی شخصیت به تمایل فرد به پاسخ دادن به صورت بالقوه استرس آمیز به موقعیتی که به صورت خودکار ناسازگار و آشفته است، اشاره دارد. یک پاسخ ناسازگار و غیر قابل انعطاف، خشکی شخصیت را نشان می دهد که منجر به پریشانی روانشناختی می‌شود و لزوما پاسخی سازگارانه با محیط نخواهد بود.

مصاحبه stipo کنار آمدن با موقعیت و خشکی و منعطف نبودن شخصیت را از طریق اینکه چگونه افراد با موقعیتهای استرس آمیز رو به رو می‌شوند، چگونه پاسخ می‌دهند و چطور موقعیت استرس‌آمیز را به چالش می‌کشند، بررسی می‌کند. به علاوه، میزانی که فرد تا چه میزان تحمل شرایط خارج از کنترلش را دارد، نیز بررسی می‌کند.

پرخاشگری (Aggression) در مصاحبه stipo

کیفیت پرخاشگری به زندگی درونی و رفتار بیرونی فرد، تحت تاثیر پرخاشگری و دفاع‌هایی است که در برابر پرخاشگری می‌کند.  در مصاحبه stipo پرخاشگری از طریق بررسی رفتارهای مخرب و خود مخرب، سادیسم، کنترل سلطه آمیز بر دیگران و نفرت ارزیابی می‌شود.

ارزشهای اخلاقی (Moral Values)

ارزشهای اخلاقی به ارزشها و اخلاقیات باثبات و پایدار درونی بر می‌گردد، که بر تجارب درونی فرد و هدایت رفتار بیرونی‌اش اثر می‌گذارد. اخلاق و ارزش‌ها در مصاحبه stipo به وسیله ی ارزیابی رفتار فرد در ارتباط با تصمیم گیری اخلاقی و ظرفیت احساس گناه، ارزیابی می‌شود.

منبع برای مطالعه بیشتر