خرده مقیاس صداقت، دومین خرده مقیاس توافق پذیری در آزمون شخصیت نئو می باشد. نام دیگر این خرده مقیاس، “سادگی” است. صداقت برای تسهیل روابط و شرکت در همکاری های مشترک، امری ضروری به شمار می رود. یکی از زمینه هایی که صداقت در آن بسیار مهم است، روابط بین فردی است. همچنین در زمینه های عدالت و کسب دانش نیز صداقت مهم است. عدم صداقت در هر یک از این زمینه ها، تلاش های فرد را بیهوده می سازد. نمره پایین صداقت در آزمون نئو با شخصیت های پارانوئید، ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفته رابطه دارد.

توصیف خرده مقیاس صداقت در آزمون نئو

افرادی که با ویژگی صداقت شناخته می شوند معمولا ساده، مخلص و بی ریا هستند. آن ها به راحتی نظرات خودشان را بیان می کنند حتی اگر مخالف نظر اکثر افراد باشد. یعنی همرنگ جماعت نمی شوند و از گفتن عقاید واقعی شان ترسی ندارند. چرا که آن ها نگران این موضوع نیستند که دیگران درموردشان چه فکری می کنند. آن ها معمولا اهل پشت سر دیگران حرف زدن و غیبت کردن نیستند و نظرات خود درمورد دیگران را به راحتی رودر روی آن ها می گویند. این افراد معمولا اهل فریب دیگران نیستند و برای سایر افراد به عنوان فردی قابل اعتماد، شناخته می شوند.

فریب به عنوان مفهومی متضاد

وقتی که صداقت، پایین باشد این افراد ممکن است با ویژگی های فریبکاری شناخته شوند. آن ها معمولا در صحبت های خود، حقیقت را نمی گویند و از گفتن احساسات خود و عقایدشان طفره می روند. گاهی از گفتن حقیقت به این خاطر طفره می روند که فکر می کنند هر آن چه که می گویند ممکن است بعداً علیه آن ها استفاده شود. پس در این صورت، به دنبال گول زدن دیگران نیستند، بلکه می خواهند از خودشان محافظت کنند.

اما افراد دیگری با صداقت پایین ممکن است فریبکار باشند. فریب به عملی گفته می شود که باعث شود فرد دیگر، چیزی غیرواقعی را باور کند. همه ما در زمان هایی دروغ می گوییم. مثلاً ممکن است به خاطر آسیب نزدن به احساسات یک نفر بگوییم که لباسش شیک و مناسب است. یا دروغ های بزرگ تری مانند این که اعتماد کسی را نشکسته ایم، بگوییم. اما افراد فریبکار، به صورت پیوسته؛ فریبکار، ناصادق و گول زننده هستند. در نتیجه پایین بودن صداقت در این جا، با فریبکاری و دروغ همراه است. شخصیت های ضداجتماعی بیشتر از فریب استفاده می کنند. آن ها با دروغ گویی و فریب، اهداف و مقاصد خود را پیش می برند. از نظر آن ها این خصوصیت ها برای رابطه با دیگران لازم است.

منبعی برای مطالعه بیشتر

straightforwardness in negotiations