همان طور که در نوشته مربوط به روان آزردگی گفته شد، آسیب پذیری از استرس، ششمین خرده مقیاس روان آزردگی (N6) در آزمون شخصیت نئو است. در نوشته حاضر درمورد خرده مقیاس آسیب پذیری در آزمون نئو ، بحث شده است.

توصیف خرده مقیاس آسیب پذیری در آزمون نئو

استرس (stress)  یک پاسخ سازگارانه به تهدیدهای درونی و بیرونی است. این استرس ها می توانند ناشی از شغل، روابط بین فردی، مسائل مالی، سلامتی یا مشغله زیاد باشند. اما شخصیت متفاوت افراد، باعث پاسخ های متفاوتی به استرس از جانب آن ها می شود. یعنی آسیب پذیری از استرس(vulnerability to stress) در افراد مختلف، متفاوت است. این مفهوم به این موضوع اشاره دارد که ممکن است یک موقعیت برای شخص الف، بسیار استرس زا تلقی شود درحالی که شخص ب، آن را یک استرس معمولی و قابل حل می داند.

بر اساس مدل آسیب پذیری از استرس، این حالت، یک ویژگی ژنتیکی است. یعنی ممکن است افراد از ابتدای تولد دارای ژن هایی باشند که آن ها را در برابر استرس ها و فشارهای محیطی، آسیب پذیر می کند. ممکن است افراد در برابر استرس های روزمره، پریشان شوند و نتوانند سبک های مقابله ای مناسبی برای آن داشته باشند. این حالت با نمرات بالا در خرده مقیاس آسیب پذیری از استرس در نئو مشخص می شود. در سوی دیگر، افرادی هستند که خود را برای انطباق با استرس های روزمره، توانمند می بینند که این حالت با نمرات پایین در این خرده مقیاس، مشخص می شود.

آسیب پذیری در نئو

مسائل مرتبط با آسیب پذیری بالا به استرس

این افراد به جای حل موقعیت استرس زا، سعی می کنند آن موقعیت را ترک کنند و از آن دوری کنند چرا که موقعیت های استرس زا را قابل کنترل نمی دانند. بعضی خصوصیات این افراد، شبیه افراد با تیپ شخصیتی A است. به این معنا که خصومت و رقابت در آن ها بیشتر از افراد با نمرات پایین آسیب پذیری است. همچنین آن ها افرادی عجول هستند که همیشه احساس می کنند وقتشان برای انجام کار و پاسخگویی یه موقعیت ها کم است. طبق پژوهشی، افراد با نمرات بالای آسیب پذیری از استرس، بیش از افرادی با نمرات پایین، مستعد مشکلات فشارخون، بیماری های قلبی، بیماری های عفونی و مشکلات سیستم ایمنی هستند.

هریک از نمرات بالا و پایین آسیب پذیری در آزمون نئو ، ویژگی های شخصیتی مثبت و منفی متفاوتی را شامل می شوند که با توجه به نمره فرد در این خرده مقیاس در تست نئو، این ویژگی ها به صورت جامع به وی ارائه می گردند.

منابعی برای مطالعه بیشتر

  1. personality and responses to stress
  2. vulnerability to stress and disease
  3. stress and personality