طرحواره محدودیت‌های مختل

طرحواره محدودیت‌های مختل: دو طرحواره‌ در حوزه سوم طرحواره‌های یانگ

پس از بحث راجع به طرحواره‌ها و نگارش متونی درمورد حوزه اول و حوزه دوم طرحواره‌ها، متن حاضر قصد دارد که حوزه سوم طرحواره‌ها یعنی طرحواره محدودیت‌های مختل را مورد بحث قرار دهد. همان طور که درمورد سایر طرحواره‌‌ها گفته شد، این دسته از طرحواره‌ها نیز می‌تواند پایه و اساس شخصیت فرد را شکل دهند…

نظریه کوهوت

نظریه کوهوت بخش اول: روانشناسی خود، شکل گیری اختلال شخصیت خود شیفته

کوهوت در نظریه خود تحت عنوان روانشناسی خود (self psychology) سعی در تبیین نحوه شکل گیری اختلال شخصیت خودشیفته و نحوه درمان این اختلال کرد. نظریه کوهوت با رد ایدئولوژی فروید مبنی بر نقش سائق های جنسی در سازمان روانی فرد و تأکید بر نقش همدلی مراقبان اولیه با کودک در شکل گیری شخصیت سالم،…

اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت چیست؟ نگاهی کوتاه به انواع اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت به مشکلاتی در سلامت روان افراد اشاره دارد که نگرش، عقاید، احساسات و رفتار فرد را تحت تاثیر قرار داده و فرد را در زندگی دچار مشکلات دراز مدت می کند. اختلال شخصیت را مجموعه‌ای از تجارب ذهنی پایدارمی دانند. این اختلالات از نوجوانی یا اوایل جوانی شروع شده و در طول زمان…