طرحواره گوش‌به‌زنگی

طرحواره گوش‌به‌زنگی و بازداری افراطی: چهار طرحواره در حوزه پنجم یانگ

در مبحث طرحواره‌ها به تعریف طرحواره و ارتباط آن با شخصیت پرداختیم و نگاهی اجمالی به ۵ طرحواره یانگ داشتیم. در مباحث جداگانه‌ای نیز ویژگی‌های کامل طرحواره‌های حوزه اول تا چهارم یعنی طرحواره‌های بریدگی/ طرد، عملکرد مختل، محدودیت‌های مختل و دیگر جهت مندی مورد بحث قرار گرفت. در متن حاضر نیز بر آنیم تا ویژگی‌های…

طرحواره دیگر جهت‌مندی

طرحواره دیگر جهت‌مندی : سه طرحواره در حوزه چهارم طرحواره‌های یانگ

همان طور که می‌دانید طرحواره‌ها باورهای عمیقی در ما هستند که می‌توانند شخصیت ما را شکل دهند و گاهی باعث ایجاد برخی از اختلالات شخصیت شوند. در متون قبل به توضیح حوزه اول، حوزه دوم و حوزه سوم طرحواره‌ها پرداختیم. در متن حاضر به حوزه چهارم طرحواره‌ها یعنی طرحواره دیگر جهت‌مندی می‌پردازیم که شامل سه…

طرحواره محدودیت‌های مختل

طرحواره محدودیت‌های مختل: دو طرحواره‌ در حوزه سوم طرحواره‌های یانگ

پس از بحث راجع به طرحواره‌ها و نگارش متونی درمورد حوزه اول و حوزه دوم طرحواره‌ها، متن حاضر قصد دارد که حوزه سوم طرحواره‌ها یعنی طرحواره محدودیت‌های مختل را مورد بحث قرار دهد. همان طور که درمورد سایر طرحواره‌‌ها گفته شد، این دسته از طرحواره‌ها نیز می‌تواند پایه و اساس شخصیت فرد را شکل دهند…

طرحواره عملکرد مختل

طرحواره عملکرد مختل: چهار طرحواره در حوزه دوم طرحواره‌های یانگ

در متن طرحواره‌ها به تعریف کلی طرحواره‌ها و نقش مهم آن‌ها در شخصیت اشاره کردیم و ۵ حوزه طرحواره را فهرست وار ذکر کردیم. بعد از بحث در مورد حوزه اول طرحواره‌ها اینک نوبت به توضیح حوزه دوم یعنی طرحواره خودگردانی و عملکرد مختل می‌رسد. در این نوشته سعی بر آن است که چهار طرحواره…

طرحواره بریدگی طرد

طرحواره بریدگی طرد : پنج طرحواره در حوزه اول طرحواره‌های یانگ

همانطور که در نوشته‌های قبل اشاره شد، طرحواره‌ها ارتباط نزدیکی با شخصیت افراد دارند و تحت تأثیر آسیب‌ها و برآورده نشدن نیازها در دوران کودکی ایجاد می‌شوند. بنابراین یانگ با بررسی افراد، ۵ حوزه از طرحواره‌ را معرفی نمود که در متن حاضر به اولین حوزه یعنی حوزه طرحواره بریدگی طرد (Disconnection/ Rejection) می‌پرداریم. این…

طرحواره

طرحواره:باورهای عمیق، فراگیر و مقاوم در برابر تغییر

به این توجه کرده‌اید که هر یک از انسان‌ها دارای یک الگوی ثابتی هستند و اغلب اوقات، تحت تأثیر آن الگو فکر، احساس و رفتار می‌کنند و اگر کسی از آن‌ها بخواهد که خلاف باور تثبیت شده‌ی خود عمل کنند، به شدت موضع می‌گیرند و مقاومت می‌کنند؟ در روانشناسی به این الگوی ثابت که رابطه…

شرطی سازی کلاسیک :‌ نظریه پاولف، روانشناس و فیزیولوژیست روسی

شرطی سازی کلاسیک (classical conditioning)، یادگیری از طریق تداعی محرکی خنثی با محرکی معنادار و توانایی فراخوانی پاسخ مشابه است. یک روز بهاری را در نظر بگیرید. مادری به همراه کودکش برای قدم زدن بیرون رفته است. کودک دستش را دراز می‌کند تا گلی را بچیند، اما زنبوری روی گل نشسته است و کودک را…

نظریه شناختی رفتاری

شناختی رفتاری: نظریه‌هایی از رویکردهای رفتارگرایان تا شناخت‌گرایان

در روانشناسی، هر موضوعی را می‌توان با رویکردهای گوناگون بررسی کرد. رویکرد، شیوه‌ی نگرش به یک موضوع است. روانشناسی با دو مکتب ساخت‌گرایی و کارکردگرایی، از فلسفه جدا شد و در دهه‌ی ۱۹۲۰، این دو مکتب جای خود را به سه مکتب جدید دادند: رفتارگرایی، روانشناسی گشتالت، و روانکاوی؛ که در ادامه این مسیر، رویکردهای…

نظریه بندورا

نظریه بندورا: نظریه یادگیری اجتماعی، مدل شناختی رفتاری

یادگیری فرایندی پیچیده است که عواملی متعدد بر آن تأثیر می گذارد. به سبب همین پیچیدگی بسیاری از دیدگاه های روانشناسی به این موضوع پرداخته اند. نظریه یادگیری اجتماعی توسط روانشناس کانادایی به نام آلبرت بندورا مطرح شد. بندورا نشان داد که شخصیت تنها رفتارهای قابل مشاهده نیست بلکه فرایند ها شناختی نقش کلیدی در…