آزمون شخصیت

تست شخصیت چندوجهی مینه سوتا: آزمون ترسیم شخصیت

تست شخصیت mmpi-2 پرسشنامه خودگزارش دهی است که در سال ۱۹۴۳ توسط هاتاوی و مک‌کینلی ساخته شد و در سال ۱۹۸۹ مورد بازیابی قرار گرفت و انتقاداتی مانند عدم کفایت نمونه هنجاریابی، دستور زبان منسوخ و سوگیری های جنسی که در نسخه اولیه وجود داشت رفع شد. این آزمون ۵۶۷ ماده دارد که شامل ماده…