هیجان خواهی

هیجان خواهی : پنجمین ویژگی برونگرایی در آزمون نئو(NEO)

هیجان خواهی ویژگی افرادی است که به دنبال تجربه و هیجانهای جدید و تازه هستند و برای ارضای این نیاز خود به محرک های بیرونی نیازمندند. برای این افراد محرک های ناشناخته، جدید، غیر قابل پیش بینی و حتی گاهی خطرناک جذابیت زیادی دارد. این ویژگی روی تمام جنبه های زندگی تأثیر خواهد گذاشت؛ از…