infp

تیپ شخصیتی INFP: ایده آل گرای شفادهنده

INFP یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI است. درمورد ویژگی های این تیپ شخصیتی در این نوشته بحث شده است. آشتی دهنده یکی از اهداف بزرگ شفادهندگان، عمل کردن به عنوان تسهیل کننده و آشتی دهنده است. INFP ها به دنبال شفای درونی در خودشان، شفای بیرونی با دیگران…