esfj

تیپ شخصیتی ESFJ: نگهبان مهیا کننده

ESFJ یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی در آزمون شخصیت مایرز بریگز یا MBTI می باشد. در این نوشته، ویژگی های این تیپ شخصیتی مورد بحث قرار گرفته اند. راست کردار ESFJ ها به دنبال راست کرداری در تمامی تعاملاتشان با دیگر افراد هستند. برای این افراد، راستی به معنای اخلاقی بودن، قابل اتکا بودن، نیکوکار…