یادداشت برونگرایی در آزمون شخصیت نئو نشان داد که برونگرایی به عنوان یکی از ابعاد اصلی آزمون نئو دارای شش خرده مقیاس است. جمع گرایی ، دومین خرده مقیاس این مجموعه می باشد که ما در این مبحث آن را به تفصیل توضیح خواهیم داد. جمع گرایی، یکی از ویژگی های شخصیت است که با علاقه به پیوستن به گروه های اجتماعی و تمایل به فعالیت ها و کارهای تیمی مشخص می شود.

توصیف خرده مقیاس جمع گرایی در آزمون نئو

جمع گرایی، اشاره به ویژگی افراد اجتماعی دارد که از بودن در دورهمی های شلوغ لذت می برند و به راحتی با افراد غریبه، سر صحبت را باز می کنند. به طور کلی می توان گفت جمع گرایی نوعی جامعه پذیری است که اشاره به مجموعه ای از توانایی های فردی و بین فردی دارد که به افراد کمک می کند به راحتی با دیگران کنار بیایند. آنها نه تنها از تعاملات اجتماعی بلکه از کمک کردن به دیگران نیز لذت می برند. همیشه به دنبال کارهای تیمی هستند و محیط های کاری را انتخاب می کنند که به طور منظم، با مردم در ارتباط باشند. رفتاری دوستانه دارند و مهارت های بیان سطح بالا به آنها کمک می کند با هر نوع شخصیتی، ارتباط برقرار کنند. این فن بیان و توانایی درک دیگران آنها را قادر می سازد در کارهای گروهی، موفق شوند.

جمع گرایی

اما افرادی که جمع گرایی پایینی دارند، معاشرت با تعداد اندکی از دوستان صمیمی خود را به مهمانی های شلوغ، ترجیح می دهند. سرشان توی کار خودشان است. از نظر دیگران، آنها افرادی کم حرف و گوشه گیرند؛ در حالی که ممکن است به این شکل نباشد و با دوستان صمیمی خود، پر حرف باشند. همچنین این افراد، معمولا فعالیت های برنامه ریزی شده و دوستانه را انتخاب می کنند.

ارتباط جمع گرا بودن با رهبری گروه ها

پیترجی نورتوز در کتاب خود به نام “رهبری: نظریه و تمرین” عنوان کرد جامعه پذیری یکی از پنج ویژگی شخصیتی مؤثر برای رهبری است. فردی با چنین ویژگی، بسیار دوستانه، مؤدب، اهل معاشرت ودیپلماتیک است. جامعه پذیری، شانس شما را برای موفقیت در محیط های کاری، افزایش می دهد. افرادی که چنین مشخصه ای دارند، به راحتی با دیگران، ارتباطی مؤثر برقرار می کنند و در کارهای گروهی می توانند رهبری تیم را به عهده بگیرند و حل مسأله کنند. نورتوز در کتابش می گوید از آنجایی که همه ما در هر شغلی با استرس هایی رو به رو می شویم، فردی با ویژگی جمع گرایی چون دوستان زیادی دارد و از حمایت اجتماعی خوبی برخوردار است، مصونیت بیشتری نسبت به این فشارها دارد.

منبعی برای مطالعه بیشتر

gregariousness: one of the extraversion,s facets