ما در یادداشت برونگرایی درآزمون شخصیت نئو عنوان کردیم که برونگرایی، شش خرده مقیاس دارد. قاطعیت در آزمون نئو سومین خرده مقیاس این بخش است که در ادامه، آن را توضیح خواهیم داد. قاطعیت در آزمون شخصیت نئو یا جرأت ورزی، مهارتی است که اهمیت به سزایی در معاشرت ها و ارتباطات ما با دیگران دارد. ما فردی را قاطع می دانیم که حق خود یا دیگران را بدون دعوا یا پرخاشگری و به روشی آرام بگیرد و به راحتی، احساسات و هیجانات خود را ابراز کند.

تفاوت قاطعیت و پرخاشگری درچگونگی تأثیر رفتار و کلام ما روی حقوق و بهزیستی دیگران است.

شارون آنتونی باورز

توصیف خرده مقیاس قاطعیت در آزمون نئو

قاطعیت به معنای ابراز راحت افکار، احساسات و عقاید خود و ایستادگی برای خواسته ها، نیازها و ارزش های خود است؛ بدون اینکه حقوق دیگران، زیر پا گذاشته شود یا به دیگران، آسیبی وارد شود. در واقع این ویژگی به معنای نادیده گرفتن افکار و عقاید دیگران نیست بلکه به معنای ابراز خود به شکلی قاطع و درست می باشد. فرد قاطع، هیچ گاه خود و خواسته هایش را قربانی نیازها و خواسته های دیگران نمی کند.

جرات ورز نبودن ممکن است در کوتاه مدت، ایجاد مشکل نکند اما در دراز مدت موجب ایجاد آسیب های جدی به عزت نفس فرد شده و او را افسرده می کند. قاطعیت یعنی یافتن حد تعادلی بین منفعل عمل کردن و پرخاشگر و متجاوز بودن. فردی که چنین ویژگی را دارد ارتباطی دو طرفه با دیگران برقرار می کند؛ ارتباطی که هم خواسته های خود را بیان می کند و هم به طرف مقابل، گوش می دهد.

چگونگی ایجاد تعادل بین انفعال و پرخاشگری

یافتن حد تعادل بین انفعال و پرخاشگری، کار ساده ای نیست. ترکیبی از عوامل مختلف مانند تجربیات گذشته و کودکی، دریافتی که فرد از خود دارد، استرس و عوامل خانوادگی و محیطی، در این فرایند تأثیرگذار خواهند بود. والدینی که دوست داشتن فرزندشان مشروط به همیشه مهربان و با گذشت بودن اوست یا آنهایی که احساسات فرزندشان را سرکوب می کنند، نمی توانند انتظار فرزندی قاطع، داشته باشند. در واقع کودک با این ترس بزرگ می شود که اگر همیشه مهربان و فداکار نباشد و یا اگر احساساتش را نشان دهد، دیگران او را تنها می گذارند. اغلب ما فکر می کنیم قاطعیت، ویژگی منحصر به فرد است که فرد با آن به دنیا می آید در حالی که به این شکل نیست و می توان آن را یاد گرفت.

منبعی برای مطالعه بیشتر

characteristics of assertive people