خرده مقیاس تواضع، پنجمین خرده مقیاس توافق پذیری در آزمون نئو می باشد. نمره بالا در تواضع در آزمون شخصیت نئو با شخصیت اجتنابی و شخصیت وابسته رابطه دارد. نمره پایین در این ویژگی در شخصیت­ های خودشیفته، شخصیت های ضداجتماعی و شخصیت های نمایشی دیده می شود.

توصیف مقیاس تواضع در آزمون نئو

استانداردهای تواضع در هر کشور یا فرهنگ و حتی زمان های مختلف، متفاوت است. تواضع اغلب اوقات به عنوان فروتنی، کمرویی یا بی آلایشی شناخته می شود. اصول عمومی تواضع شامل این موارد است:

  • پرهیز از جلب توجه، اصلاح اعمال یا ظاهر
  • پایین تر نشان دادن دستاوردهای خود
  • پرهیز از فروتنی ریاکارانه از طریق تواضع دروغین و ساختگی

افراد فروتن دارای توانایی در نادیده گرفتن منافع خود هستند و برای رفاه دیگران، ارزش قائل هستند. هرچند که این افراد ضرورتاً کمبود اعتماد به نفس ندارند. درواقع آن ها هم به خودشان توجه دارند و هم به دیگران. همچنین گفته شده که فروتنی و تواضع با عملکرد تحصیلی بهتر، عملکرد شغلی بهتر و توانایی بهتر در رهبری کردن در ارتباط است.

تکبر به عنوان مفهوم مقابل تواضع

نمره پایین تواضع در آزمون نئو منجر به تکبر می شود. فرد متکبر و خودبین به گونه ای عمل می کند که گویی برتر از دیگران، ارزشمندتر یا مهم تر از دیگران بوده و آن ها را دست کم می گیرد.

۳ حالت برای تکبر وجود دارد.

حالت اول

  • تکبر عموماً به عنوان یک مکانیزم جبرانی برای احساس عدم امنیت به کار می رود. در واقع فرد برای پنهان کردن حس عدم امنیت، حقارت و عدم اعتماد به نفس، با دیگران متکبرانه رفتار می کند. گویی با این کار، قبل از این که دیگران فرصتی پیدا کنند او را طرد کنند، او آن ها را طرد می کند.

حالت دوم

  • حالت دیگری که فرد متکبر می شود این است که فرد به یک موفقیت مهم برسد. سپس با همین دستاورد، حس ارزشمندی بیش از حدی داشته باشد. در این صورت، اعتماد به نفس این فرد بسیار بالا رفته و متکبرانه با دیگران برخورد می کند. برخلاف افراد با تواضع بالا، در این حالت فرد، نقطه ضعفی در خود نمی بیند و فکر می کند بسیار ارزشمند و قدرتمند است.

حالت سوم

  • حالت سومی که افراد متکبر می شوند، به نیاز به توجه برمی گردد. افراد متکبر بر خلاف ظاهر، بسیار به تأیید دیگران اهمیت می دهند. گاهی اوقات فرد رفتارهای متکبرانه از خود نشان می دهد تا توجه دیگران را جلب کند. این حالت زمانی اتفاق می افتد که بسیاری از راه های دیگر جلب توجه و از جمله تواضع، اثرگذار نبوده اند. در نتیجه اگر رفتار متکبرانه برای آن ها توجه به ارمغان نیاورد، به سرعت آن را کنار می گذارند.

منبعی برای مطالعه بیشتر

modesty as an agreeableness facet