اعتماد در آزمون نئو ، نخستین مقیاس توافق پذیری است. این مقیاس به عنوان یک ویژگی توصیف کننده شخصیت به این معنا است که فردی که به او اعتماد شده است، کار مورد انتظار را انجام خواهد داد. این امر در خانواده شروع شده و به دیگر افراد تعمیم پیدا می کند. نمره بالای آن در آزمون شخصیت نئو با شخصیت های نمایشی و وابسته و نمره پایین با شخصیت های پارانوئید، اسکیزوتایپال، ضداجتماعی، مرزی و خودشیفته رابطه دارد.

توصیف اعتماد در آزمون نئو

افراد با دیدن مقیاس اعتماد در آزمون نئو ، شاید به یاد مرحله اول رشد روانی-اجتماعی اریک اریکسون بیافتند. اریک اریکسون در نظریه رشد روانی-اجتماعی خود، از مرحله اعتماد در برابر بی اعتمادی سخن می گوید. این مرحله که از نظر او اولین مرحله در زندگی است، در دوسال اول زندگی رخ می دهد. موفقیت در این مرحله با احساس امنیت، اعتماد و خوش بینی همراه خواهد بود. اگر مادر به نیازهای جسمانی کودک به طور مناسب پاسخ دهد و محبت، عشق و امنیت کافی تأمین کند، در این صورت کودک احساس اعتماد را پرورش خواهد داد؛ نگرشی که کودک در حال رشد را در مورد خودش و دیگران توصیف خواهد کرد.

به این طریق ما یاد می گیریم که از افراد و موقعیت های موجود در محیط خود، انتظار “ثبات، تداوم و یکنواختی” داشته باشیم. اریکسون گفت که این انتظار، نقطه آغاز شکل گیری هویت خود است.

چگونگی شکل گیری عدم اعتماد

عدم موفقیت در مرحله اول رشد روانی اجتماعی اریکسون با حس بی اعتمادی و عدم امنیت همراه می شود که فرد را در ایجاد دلبستگی دچار مشکل می سازد. اگر مادر طرد کننده و بی توجه بوده یا رفتار بی ثباتی داشته باشد، کودک نگرش بی اعتمادی را پرورش داده و بدگمان، بیمناک و مضطرب خواهد شد.

به عقیده اریکسون، در صورتی که مادر تمرکز انحصاری بر کودک نداشته باشد نیز بی اعتمادی می تواند رخ دهد. از نظر اریکسون، گذشتن موفقیت آمیز از این مرحله، با نیرویی به نام “امید” همراه است. نیرویی که به عنوان اعتقاد به این که امیال فرد ارضا خواهند شد، توصیف می شود. امید، احساس بادوام اطمینان داشتن از این است که به رغم بدبیاری های موقتی، زنده خواهیم ماند. موضوع اعتماد و عدم اعتماد بر روابط خانوادگی، دوستانه، اجتماعی و شغلی فرد، اثر خواهد گذاشت.

به صورت کلی، اعتماد باعث خواهد شد که فرد بتواند با دیگران رابطه ای مناسب شکل دهد و اهداف خود را دنبال کند. اما عدم اعتماد منجر به بدبینی و سوءظن به دیگران می شود و فرد در روابط بین فردی خود دچار اشکال خواهد شد.

منبع برای مطالعه بیشتر

trust facet in neo